RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych jest Bartosz Groman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Groman Szkoła Języków Obcych „English Academy”, ul. Zielona 32, 95-200 Pabianice, NIP 7311967280, REGON 365134775. Administrator przetwarza również za zgodą rodziców dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia.

II. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się osobiście, listownie, mailowo lub telefonicznie: Szkoła Języków Obcych English Academy ul. Zielona 32, 95-200 Pabianice e-mail: biuro@ea.info.pl tel. 518 967 181

III. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

– realizacji usług edukacyjnych i szkoleniowych prowadzonych przez Szkołę na podstawie art. 6 ust 1 lit.f  RODO;

– związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego, czyli kontaktowaniem się, aby przekazać aktualne informacje o ofertach świadczonych usług przez Szkołę co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO;

– rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych;

– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

IV. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskane zostały w procesie rekrutacji za zgodą osób, których dane dotyczą, lub w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

V. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora od momentu podpisania formularza zgłoszeniowego przez cały okres trwania kursu i do 3 miesięcy po jego zakończeniu, o ile wcześniej nie zostanie wycofana zgoda na ich przetwarzanie. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

VI. Zebrane dane zostaną przekazane do biura księgowego na podstawie umowy powierzenia danych osobowych w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Dane powierzone do biura rachunkowego przechowywane będą na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych.

VII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, ale aby móc prawidłowo realizować usługi edukacyjne, musimy dysponować przynajmniej Państwa imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu.

VIII. Dostęp do Państwa danych w zakresie niezbędnym do realizacji usług edukacyjnych będą mieć jedynie osoby zatrudnione i uprawnione przez Administratora.

IX. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie:

– do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

– do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

– do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych