RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

  • I. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych „English Academy” Zofia Groman, ul. Zielona 32, 95-200 Pabianice. Administrator przetwarza również za zgodą rodziców dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia.
  • II. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się osobiście, listownie, mailowo lub telefonicznie:Szkoła Języków Obcych English AcademyUl. Zielona 32, 95-200 Pabianicee-mail: biuro@ea.info.pltel. 518 967 181
  • III. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

– realizacji usług edukacyjnych i szkoleniowych prowadzonych przez Szkołę na podstawie art. 6 ust 1 lit.f  RODO;

– związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego, czyli kontaktowaniem się, aby przekazać aktualne informacje o ofertach świadczonych usług przez Szkołę co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

  • IV. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskane zostały w procesie rekrutacji za zgodą osób, których dane dotyczą, lub w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
  • V. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora od momentu podpisania formularza zgłoszeniowego przez cały okres trwania kursu i do 3 miesięcy po jego zakończeniu, o ile wcześniej nie zostanie wycofana zgoda na ich przetwarzanie. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
  • VI. Zebrane dane zostaną przekazane do biura księgowego na podstawie umowy powierzenia danych osobowych w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Dane powierzone do biura rachunkowego przechowywane będą na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych.
  • VII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, ale aby móc prawidłowo realizować usługi edukacyjne, musimy dysponować przynajmniej Państwa imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu.
  • VIII. Dostęp do Państwa danych w zakresie niezbędnym do realizacji usług edukacyjnych będą mieć jedynie osoby zatrudnione i uprawnione przez Administratora.
  • IX. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie:

– do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

– do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

– do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych