Oferta

KURSY

Zajęcia w szkole English Academy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia prowadzone są w grupach standardowych od 5 do 8 osób.

Kursy roczne obejmują 65 bądź 97 godzin i są podzielone na dwa semestry -  zimowy i letni. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają pełną godzinę zegarową bądź 90 minut.

Kursy obejmują:

 • Kids’ Academy: Kursy dla dzieci w wieku od 4 lat oraz ze szkoły podstawowej - klasy 1-3
 • Kursy dla dzieci ze szkoły podstawowej - klasy 4-8
 • Kursy dla młodzieży gimnazjalnej
 • Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
 • Kursy dla młodzieży licealnej
 • Kursy dla maturzystów (egzamin maturalny na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym)
 • Kursy dla dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania
 • Kursy przygotowujące do egzaminu FCE, CAE oraz TELC

Cennik

Proponujemy bardzo atrakcyjne ceny oferowanych kursów językowych oraz ciekawe rabaty dla stałych i nowych klientów. W opłacie uwzględniono:

 • bezpłatne konsultacje metodyczne z lektorem raz w miesiącu
 • dodatkowe materiały dostarczane przez lektora
 • wypożyczanie dodatkowych materiałów, książek, filmów do domu

Zajęcia grupowe - standard (5-8 osób w grupie):

Dzieci od lat 4 – 6

2 x w tyg. po 45 min.  65 spotkań - 850zł lub semestralnie 2 x 425zł lub 10 rat po 85zł

Dzieci 7-12 lat, Młodzież 13+, Dorośli

2 x w tyg. po 60 min. 65 spotkań - 1150zł lub semestralnie 2 x 575zł lub 10 rat po 115zł

Młodzież 13+, Dorośli Kursy Standardowe, Kursy Egzaminacyjne

2 x w tyg. po 90 min. 65 spotkań - 1700zł lub semestralnie 2 x 850zł lub 10 rat po 170zł

Zajęcia grupowe - kameralne (4 lub mniej osób)

od 1400 zł za 65 spotkań 2 x w tyg. po 60 min

Zajęcia indywidualne: 45 zł za spotkanie 60 minut

Indywidualne kursy maturalne: 55 zł za spotkanie 60 minut

Zniżki:

5% dla osób wpłacających za cały kurs
5% za drugi kurs językowy *
5% dla członków rodziny *

 *W przypadku płatności ratalnej zniżki odliczane są od ostatniej raty pod warunkiem dokonywania terminowych płatności (np. cena kursu 800 zł: czyli 9 rat po 80 zł, 10 rata 40 zł)

LEKTORZY

Bartosz Groman (lektor) – absolwent filologii angielskiej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi ze specjalnością nauczycielską.

Kulturą i językiem krajów anglosaskich interesowałem się od podstawówki. Przez kolejne lata systematycznie pogłębiałem swoją wiedzę, którą dziś chcę i nareszcie mogę przekazywać dalej.

W Wielkiej Brytanii popularnym zwyczajem wśród absolwentów szkoły średniej jest tak zwany gap year. Swój "rok przerwy" spędziłem w kraju, który najsilniej kojarzony jest z językiem angielskim – Wielkiej Brytanii. Doświadczenie to pokazało mi jak bardzo ważna jest komunikacja, której podstawą jest przecież mówienie. Chociaż duży nacisk podczas swoich zajęć kładę na ten aspekt, nie zapominam jednak o pozostałych równie istotnych elementach (słuchanie, czytanie, pisanie oraz gramatyka), ponieważ każdy z nas jest inny i w inny sposób przyswaja wiedzę.

 

 

 

ZAPISY

Zapisów na kursy można dokonywać:

1) Wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z testem kwalifikacyjnym tutaj.
2) Wysyłając e-mail na: biuro@ea.info.pl
3) Telefonicznie pod numerami: 518 967 181
4) W siedzibie szkoły przy ulicy Zielonej 32 (wejście od Moniuszki) w Pabianicach od pn do pt w godzinach 14.00 - 19.00.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO: tutaj

 

REGULAMIN  SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH „English Academy”

 1. Szkoła Języków Obcych „ English Academy” jest niepubliczną placówką kształcenia, której celem jest prowadzenie kursów językowych dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci, w szczególności: kursów standardowych, kursów specjalistycznych, kursów przygotowujących do matury, kursów przygotowujących do egzaminów, kursów konwersacyjnych, zajęć indywidualnych oraz kursów standardowych i specjalistycznych dla firm i instytucji.
 2. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów i dotyczy wszystkich kursów językowych organizowanych przez Szkołę Języków Obcych „English Academy” , zwanej dalej „szkołą”.
 3. Cennik kursów na rok szkolny 2018/2019 wraz z terminami płatności stanowi integralną część regulaminu.

I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia na kursach odbywają się w systemie semestralnym. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Semestr zimowy rozpoczyna się we wrześniu i trwa do końca stycznia. Semestr letni rozpoczyna się w lutym i trwa do końca czerwca.
 2. Program kursów standardowych jest realizowany w ciągu 2 semestrów, co pozwala na ukończenie jednego poziomu zaawansowania.
 3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN
 4. Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich. Dobór kadry jest uzależniony od profilu grupy i wieku słuchaczy.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
 6. Kursy prowadzone są w grupach od 5 do 8 osób. Możliwe też są lekcje indywidualne bądź w mniejszych grupach, za które obowiązuje inne stawka za jednostkę lekcyjną. W czasie formowania się grupy liczebność może być tymczasowo większa.

II REKRUTACJA

 1. Słuchacze przyjmowani są według kolejności zgłoszeń potwierdzonych zaliczkami, stosownie do ilości miejsc na odpowiednich poziomach.
 2. Przyporządkowanie słuchacza do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz w razie potrzeby rozmowy z lektorem. Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.
 3. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku, doświadczeń językowych i indywidualnych potrzeb ich uczestników.
 4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie słuchacza do innej grupy, w której są wolne miejsca. Przeniesienie do grupy o innym poziomie odbywa się po konsultacji z lektorem.

IV OPŁATY

 1. Wysokość opłat za kursy uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładny opis opłat znajduje się w cenniku, który jest integralną częścią regulaminu.
 2. Ceny kursów są niezmienne przez cały czas trwania kursu bez względu na zwiększenie lub zmniejszenie ilości słuchaczy w grupach.
 3. Cena kursu uwzględnia zaplanowaną ilość godzin oraz materiały dydaktyczne przygotowywane przez lektorów.
 4. Płatności za kurs można dokonać jednorazowo lub w systemie ratalnym (raty  nieoprocentowane), zgodnie z terminami umieszczonymi w cenniku.
 5. Opłaty za kursy można dokonywać na rachunek bankowy lub osobiście w siedzibie szkoły.
 6. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek szkoły.
 7. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności, co wymaga formy pisemnej.
 8. W przypadku niedokonania wpłaty bądź  kolejnej raty w terminie do 7 dni od daty płatności, szkoła wyznacza inny termin płatności (maksymalnie 7 dni). W przypadku niedokonania płatności w dodatkowym terminie słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników kursu i traci prawo do uczestnictwa w zajęciach.
 9. W przypadku dokonywania płatności w siedzibie szkoły dowodem wpłaty jest druk KP.
 • Cena kursu nie obejmuje kosztów podręczników. Uczestnicy kursów, na których wykorzystywany jest podręcznik i zeszyt ćwiczeń, zobowiązani są do zaopatrzenia się w potrzebne materiały. Słuchacze mogą zakupić podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne za pośrednictwem szkoły.
 • Ceny kursów nie uwzględniają cen egzaminów międzynarodowych organizowanych przez: Cambridge University, LCCI, City&Guilds etc. Ceny wymienionych egzaminów są ustalane przez organizatorów.
 • Słuchacze mają prawo skorzystania z przysługujących im następujących zniżek:a) 5% zniżki dla osób płacących w całości za rok,b) 5% zniżki dla studentów lub kolejnego członka najbliższej rodziny (rodzice, dzieci, rodzeństwo)c) 5 % za drugi kurs językowy
 • Maksymalna wysokość zniżek wynosi 10% wyjściowej ceny kursu i jest odliczana od ostatniej raty. Wszystkie zniżki obowiązują pod warunkiem terminowych wpłat należności za kursy.
 • W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu, szkoła nie dolicza dodatkowych kar bądź dodatkowych kosztów, jednakże słuchacz zobowiązany jest do wniesienia opłat za wszystkie zajęcia łącznie z okresem wypowiedzenia.

V PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

 1. Szkoła zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego rodzaju kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonych salach.
 2. Lektorzy rzetelnie realizują program kursów  i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.
 3. Lektorzy przeprowadzają bezpłatne konsultacje zgodnie z harmonogramem przyjętym po zakończeniu rekrutacji.
 4. Lektorzy mają obowiązek  przygotowywać i systematycznie przeprowadzać testy sprawdzające postępy słuchaczy.
 5. Szkoła ma obowiązek udostępnić każdemu słuchaczowi bezpłatne wypożyczanie dodatkowych materiałów dydaktycznych (książek, filmów DVD oraz programów multimedialnych).
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.
 7. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 9. Szkoła ma prawo skreślenia słuchacza z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego (np. na wniosek lektora, jeśli słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do lektorów lub pozostałych słuchaczy), rażąco narusza porządek szkoły, nietykalność cielesną innego słuchacza, lektora lub pracownika szkoły.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

 1. W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach słuchacz ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w innej grupie (po ustaleniu terminu z lektorem).W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach (4 zajęcia z rzędu) słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem lub uczestnictwa w zajęciach w innej grupie (po ustaleniu terminu z lektorem). Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.
 2. Prawo do bezpłatnych konsultacji mają również osoby, które mają problemy z opanowaniem przerabianego materiału.
 3. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu, słuchacz zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej rezygnacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem i dostarczenia jej do biura szkoły.
 4. Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w dzienniku zajęć.
 5. Słuchacze otrzymują pisemną ocenę postępów na koniec każdego semestru, lub na życzenia słuchacza lub rodzica/opiekuna w trakcie semestru.
 6. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli dwa semestry nauki lub jeden poziom zaawansowania, otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.
 7. Warunkiem kontynuacji nauki na kursie o wyższym poziomie zaawansowania jest zaliczenie stopnia niższego z wynikiem pozytywnym.
 8. Słuchacz ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości świadczonych usług przez szkołę w formie pisemnej i podczas rozmowy z uprawnionym przedstawicielem szkoły.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie sal wykładowych, na terenie budynku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 2. Wraz ze złożeniem podpisów na formularzu rejestracyjnym słuchacz bądź w przypadku słuchaczy niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły bądź w sekretariacie szkoły.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 03.09.2018 r.