Oferta

KURSY

Zajęcia w szkole English Academy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia prowadzone są w grupach standardowych od 4 do 8 osób.

Kursy roczne obejmują 60 bądź 90 godzin i są podzielone na dwa semestry -  zimowy i letni. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają pełną godzinę zegarową bądź 90 minut.

Kursy obejmują:

 • Kids’ Academy: Kursy dla dzieci w wieku od 4 lat oraz ze szkoły podstawowej - klasy 1-3
 • Dzieci ze szkoły podstawowej - klasy 4-7
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • Kursy ogólne dla uczniów szkół średnich
 • Matura (egzamin maturalny na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym)
 • Kursy przygotowujące do egzaminu FCE, CAE oraz TELC
 • Japoński dla początkujących

Cennik

Proponujemy bardzo atrakcyjne ceny oferowanych kursów językowych oraz ciekawe rabaty dla stałych i nowych klientów. W opłacie uwzględniono:

 • bezpłatne konsultacje metodyczne z lektorem raz w miesiącu
 • dodatkowe materiały dostarczane przez lektora
 • wypożyczanie dodatkowych materiałów, książek, filmów do domu

Zajęcia grupowe - standard (4-8 osób w grupie):

Dzieci od lat 4 – 7

2 x w tyg. po 45 min.  60 lekcji* - 1400zł lub 10 rat po 140zł

Dzieci 8-12 lat, Młodzież 13+

2 x w tyg. po 60 min. 60 lekcji* - 2000zł lub 10 rat po 200zł

Egzamin ósmoklasisty E8

2 x w tyg. po 60 min. 58 lekcji* - 1980zł lub 9 rat po 220zł

Młodzież 13+ Kursy egzaminacyjne

2 x w tyg. po 90 min. 60 lekcji* - 3000zł lub 10 rat po 300zł

Kursy maturalne

2 x w tyg. po 90 min. 52 lekcje* - 2800 zł lub 8 rat po 350 zł

Język japoński

1 x w tyg. po 60 min. 30 lekcji* - 1350 zł lub 9 rat po 150 zł.

2 x w tyg. po 60 min. 60 lekcji*  - 2700 zł lub 9 rat po 300 zł.

 

Zajęcia indywidualne: 80 zł za lekcję 60 minut

Indywidualne kursy maturalne: 100 zł za lekcję 60 minut

Zniżki:

5% za drugi kurs językowy **
5% dla członków rodziny **

*Minimalna, gwarantowana ilość lekcji.
**W przypadku płatności ratalnej zniżki odliczane są od ostatniej raty pod warunkiem dokonywania terminowych płatności (np. cena kursu 1000zł: czyli 9 rat po 100 zł, 10 rata 50zł)
*** Cena kursu może być wyższa dla grup mniejszych niż min. 4 osoby.

LEKTORZY

Bartosz Groman (lektor języka angielskiego) – absolwent filologii angielskiej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi ze specjalnością nauczycielską.

Kulturą i językiem krajów anglosaskich interesowałem się od podstawówki. Przez kolejne lata systematycznie pogłębiałem swoją wiedzę, którą dziś chcę i nareszcie mogę przekazywać dalej.

W Wielkiej Brytanii popularnym zwyczajem wśród absolwentów szkoły średniej jest tak zwany gap year. Swój "rok przerwy" spędziłem w kraju, który najsilniej kojarzony jest z językiem angielskim – Wielkiej Brytanii. Doświadczenie to pokazało mi jak bardzo ważna jest komunikacja, której podstawą jest przecież mówienie. Chociaż duży nacisk podczas swoich zajęć kładę na ten aspekt, nie zapominam jednak o pozostałych równie istotnych elementach (słuchanie, czytanie, pisanie oraz gramatyka), ponieważ każdy z nas jest inny i w inny sposób przyswaja wiedzę.

ZAPISY

Zapisów na kursy można dokonywać:

1) Wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z testem kwalifikacyjnym tutaj.
2) Wysyłając e-mail na: biuro@ea.info.pl
3) Telefonicznie pod numerem: 518 967 181
4) W siedzibie szkoły przy ulicy Zielonej 32 (wejście od Moniuszki) w Pabianicach od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 18.00

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO: tutaj

 

REGULAMIN  SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH „English Academy” 2023/2024

 1. Szkoła Języków Obcych „English Academy” jest niepubliczną placówką kształcenia, której celem jest prowadzenie kursów językowych dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci, w szczególności: kursów standardowych, kursów specjalistycznych, kursów przygotowujących do matury, kursów przygotowujących do egzaminów, kursów konwersacyjnych, zajęć indywidualnych oraz kursów standardowych i specjalistycznych dla firm i instytucji.
 2. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów i dotyczy wszystkich kursów językowych organizowanych przez Szkołę Języków Obcych „English Academy” , zwanej dalej „szkołą”.
 3. Cennik kursów na rok szkolny 2023/2024 wraz z terminami płatności stanowi integralną część regulaminu.

I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia na kursach odbywają się w systemie semestralnym. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Semestr zimowy rozpoczyna się we wrześniu i trwa do końca stycznia. Semestr letni rozpoczyna się w lutym i trwa do końca czerwca.
 2. Program kursów standardowych jest realizowany w ciągu 2 semestrów, co pozwala na ukończenie jednego poziomu zaawansowania.
 3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
 4. Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich. Dobór kadry jest uzależniony od profilu grupy i wieku słuchaczy.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
 6. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób. Możliwe też są lekcje indywidualne, bądź w mniejszych grupach, za które obowiązuje inne stawka za jednostkę lekcyjną. W czasie formowania się grupy liczebność może być tymczasowo większa.

II REKRUTACJA

 1. Zapisy na kursy trwają do piątku 15 września 2023 r. Po rozpoczęciu kursu możliwe jest dołączenie do już istniejącej grupy, jeżeli pozwala na to liczba miejsc.
 2. Słuchacze przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, stosownie do liczby miejsc na odpowiednich poziomach.
 3. Przyporządkowanie słuchacza do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz w razie potrzeby rozmowy z lektorem. Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.
 4. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku, doświadczeń językowych i indywidualnych potrzeb ich uczestników.
 5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie słuchacza do innej grupy, w której są wolne miejsca. Przeniesienie do grupy o innym poziomie odbywa się po konsultacji z lektorem.

IV OPŁATY

 1. Wysokość opłat za kursy uzależniona jest od liczby osób w grupie. Dokładny opis opłat znajduje się w cenniku, który jest integralną częścią regulaminu.
 2. Ceny kursów są niezmienne przez cały czas trwania kursu bez względu na zwiększenie lub zmniejszenie liczby słuchaczy w grupach.
 3. Cena kursu uwzględnia zaplanowaną liczbę godzin oraz materiały dydaktyczne przygotowywane przez lektorów.
 4. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu, opłaty wyliczane są indywidualnie proporcjonalnie do liczby zajęć pozostałych do zakończenia kursu.
 5. Płatności za kurs można dokonać jednorazowo lub w systemie ratalnym (raty  nieoprocentowane), zgodnie z terminami umieszczonymi w cenniku.
 6. Opłaty za kursy można dokonywać na rachunek bankowy lub gotówką, osobiście w siedzibie szkoły.
 7. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek szkoły.
 8. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności, za uprzednią zgodą szkoły na pisemny wniosek uczestnika.
 9. W przypadku niedokonania jednorazowej wpłaty bądź nieuregulowania kolejnej raty w terminie do 7 dni od daty płatności, szkoła wyznacza dodatkowy termin płatności (maksymalnie 7 dni). W przypadku niedokonania płatności w dodatkowym terminie słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników kursu i traci prawo do uczestnictwa w zajęciach.
 10. W przypadku dokonywania płatności w siedzibie szkoły dowodem wpłaty jest druk KP.
 11. Cena kursu nie obejmuje kosztów podręczników oraz zeszytów ćwiczeń. Uczestnicy kursów, na których wykorzystywany jest podręcznik i zeszyt ćwiczeń, zobowiązani są do zaopatrzenia się w potrzebne materiały. Słuchacze mogą zakupić podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne za pośrednictwem szkoły.
 12. W przypadku rezygnacji, jeżeli dokonano płatności za cały kurs, słuchaczowi przysługuje zwrot kosztów za opłacone zajęcia po okresie wypowiedzenia.

V PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

 1. Szkoła zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć w liczbie przewidzianej dla danego rodzaju kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonych salach.
 2. Lektorzy rzetelnie realizują program kursów  i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.
 3. Lektorzy przeprowadzają bezpłatne konsultacje zgodnie z harmonogramem przyjętym po zakończeniu rekrutacji.
 4. Lektorzy mają obowiązek  przygotowywać i systematycznie przeprowadzać testy sprawdzające postępy słuchaczy.
 5. Szkoła ma obowiązek udostępnić każdemu słuchaczowi bezpłatne wypożyczanie dodatkowych materiałów dydaktycznych (książek, filmów DVD oraz programów multimedialnych).
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.
 7. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

 1. W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach słuchacz ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w innej grupie (po ustaleniu terminu z lektorem). W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach (4 zajęcia z rzędu) słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem lub uczestnictwa w zajęciach w innej grupie (po ustaleniu terminu z lektorem).
 2. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.
 3. Słuchacze nie mają obowiązku powiadamiania o nieobecnościach na zajęciach, jednakże udzielenie takich informacji ułatwi organizację zajęć.
 4. Lektorzy mają obowiązek informowania rodziców/opiekunów niepełnoletnich słuchaczy, jeżeli ich nieobecność trwa dłużej niż 2 zajęcia z rzędu.
 5. Prawo do bezpłatnych konsultacji mają również osoby, które mają problemy z opanowaniem przerabianego materiału.
 6. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu, słuchacz zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej rezygnacji - z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i dostarczenia jej do biura szkoły osobiście lub listownie.
 7. Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w dzienniku zajęć.
 8. Słuchacze otrzymują pisemną ocenę postępów na koniec każdego semestru, lub na życzenia słuchacza lub rodzica/opiekuna w trakcie semestru.
 9. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli dwa semestry nauki lub jeden poziom zaawansowania, otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.
 10. Warunkiem kontynuacji nauki na kursie o wyższym poziomie zaawansowania jest zaliczenie stopnia niższego z wynikiem pozytywnym.
 11. Słuchacz ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości świadczonych usług przez szkołę w formie pisemnej i podczas rozmowy z uprawnionym przedstawicielem szkoły. Wszelkie uwagi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
 12. Słuchacze ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody przez nich wyrządzone w trakcie zajęć lub w związku z przebywaniem na terenie siedziby szkoły.

VII. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Szkoła ma prawo skreślenia słuchacza z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań niezgodnych z Regulaminem, np.:

a) na wniosek lektora, jeśli słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do lektorów lub pozostałych słuchaczy;

b) jeżeli słuchacz rażąco narusza porządek szkoły, nietykalność cielesną innego słuchacza, lektora lub pracownika szkoły.

2. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie sal wykładowych, na terenie budynku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wraz ze złożeniem podpisów na formularzu rejestracyjnym słuchacz bądź w przypadku słuchaczy niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 01.09.2023 r.