Regulamin 2023/2024

REGULAMIN  SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH „English Academy” 2023/2024

 1. Szkoła Języków Obcych „English Academy” jest niepubliczną placówką kształcenia, której celem jest prowadzenie kursów językowych dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci, w szczególności: kursów standardowych, kursów specjalistycznych, kursów przygotowujących do matury, kursów przygotowujących do egzaminów, kursów konwersacyjnych, zajęć indywidualnych oraz kursów standardowych i specjalistycznych dla firm i instytucji.
 2. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów i dotyczy wszystkich kursów językowych organizowanych przez Szkołę Języków Obcych „English Academy” , zwanej dalej „szkołą”.
 3. Cennik kursów na rok szkolny 2023/2024 wraz z terminami płatności stanowi integralną część regulaminu.

I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia na kursach odbywają się w systemie semestralnym. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Semestr zimowy rozpoczyna się we wrześniu i trwa do końca stycznia. Semestr letni rozpoczyna się w lutym i trwa do końca czerwca.
 2. Program kursów standardowych jest realizowany w ciągu 2 semestrów, co pozwala na ukończenie jednego poziomu zaawansowania.
 3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
 4. Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich. Dobór kadry jest uzależniony od profilu grupy i wieku słuchaczy.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
 6. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób. Możliwe też są lekcje indywidualne, bądź w mniejszych grupach, za które obowiązuje inne stawka za jednostkę lekcyjną. W czasie formowania się grupy liczebność może być tymczasowo większa.

II REKRUTACJA

 1. Zapisy na kursy trwają do piątku 15 września 2023 r. Po rozpoczęciu kursu możliwe jest dołączenie do już istniejącej grupy, jeżeli pozwala na to liczba miejsc.
 2. Słuchacze przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, stosownie do liczby miejsc na odpowiednich poziomach.
 3. Przyporządkowanie słuchacza do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz w razie potrzeby rozmowy z lektorem. Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.
 4. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku, doświadczeń językowych i indywidualnych potrzeb ich uczestników.
 5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie słuchacza do innej grupy, w której są wolne miejsca. Przeniesienie do grupy o innym poziomie odbywa się po konsultacji z lektorem.

IV OPŁATY

 1. Wysokość opłat za kursy uzależniona jest od liczby osób w grupie. Dokładny opis opłat znajduje się w cenniku, który jest integralną częścią regulaminu.
 2. Ceny kursów są niezmienne przez cały czas trwania kursu bez względu na zwiększenie lub zmniejszenie liczby słuchaczy w grupach.
 3. Cena kursu uwzględnia zaplanowaną liczbę godzin oraz materiały dydaktyczne przygotowywane przez lektorów.
 4. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu, opłaty wyliczane są indywidualnie proporcjonalnie do liczby zajęć pozostałych do zakończenia kursu.
 5. Płatności za kurs można dokonać jednorazowo lub w systemie ratalnym (raty  nieoprocentowane), zgodnie z terminami umieszczonymi w cenniku.
 6. Opłaty za kursy można dokonywać na rachunek bankowy lub gotówką, osobiście w siedzibie szkoły.
 7. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek szkoły.
 8. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności, za uprzednią zgodą szkoły na pisemny wniosek uczestnika.
 9. W przypadku niedokonania jednorazowej wpłaty bądź nieuregulowania kolejnej raty w terminie do 7 dni od daty płatności, szkoła wyznacza dodatkowy termin płatności (maksymalnie 7 dni). W przypadku niedokonania płatności w dodatkowym terminie słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników kursu i traci prawo do uczestnictwa w zajęciach.
 10. W przypadku dokonywania płatności w siedzibie szkoły dowodem wpłaty jest druk KP.
 11. Cena kursu nie obejmuje kosztów podręczników oraz zeszytów ćwiczeń. Uczestnicy kursów, na których wykorzystywany jest podręcznik i zeszyt ćwiczeń, zobowiązani są do zaopatrzenia się w potrzebne materiały. Słuchacze mogą zakupić podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne za pośrednictwem szkoły.
 12. W przypadku rezygnacji, jeżeli dokonano płatności za cały kurs, słuchaczowi przysługuje zwrot kosztów za opłacone zajęcia po okresie wypowiedzenia.

V PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

 1. Szkoła zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć w liczbie przewidzianej dla danego rodzaju kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonych salach.
 2. Lektorzy rzetelnie realizują program kursów  i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.
 3. Lektorzy przeprowadzają bezpłatne konsultacje zgodnie z harmonogramem przyjętym po zakończeniu rekrutacji.
 4. Lektorzy mają obowiązek  przygotowywać i systematycznie przeprowadzać testy sprawdzające postępy słuchaczy.
 5. Szkoła ma obowiązek udostępnić każdemu słuchaczowi bezpłatne wypożyczanie dodatkowych materiałów dydaktycznych (książek, filmów DVD oraz programów multimedialnych).
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.
 7. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

 1. W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach słuchacz ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w innej grupie (po ustaleniu terminu z lektorem). W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach (4 zajęcia z rzędu) słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem lub uczestnictwa w zajęciach w innej grupie (po ustaleniu terminu z lektorem).
 2. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.
 3. Słuchacze nie mają obowiązku powiadamiania o nieobecnościach na zajęciach, jednakże udzielenie takich informacji ułatwi organizację zajęć.
 4. Lektorzy mają obowiązek informowania rodziców/opiekunów niepełnoletnich słuchaczy, jeżeli ich nieobecność trwa dłużej niż 2 zajęcia z rzędu.
 5. Prawo do bezpłatnych konsultacji mają również osoby, które mają problemy z opanowaniem przerabianego materiału.
 6. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu, słuchacz zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej rezygnacji – z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i dostarczenia jej do biura szkoły osobiście lub listownie.
 7. Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w dzienniku zajęć.
 8. Słuchacze otrzymują pisemną ocenę postępów na koniec każdego semestru, lub na życzenia słuchacza lub rodzica/opiekuna w trakcie semestru.
 9. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli dwa semestry nauki lub jeden poziom zaawansowania, otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.
 10. Warunkiem kontynuacji nauki na kursie o wyższym poziomie zaawansowania jest zaliczenie stopnia niższego z wynikiem pozytywnym.
 11. Słuchacz ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości świadczonych usług przez szkołę w formie pisemnej i podczas rozmowy z uprawnionym przedstawicielem szkoły. Wszelkie uwagi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
 12. Słuchacze ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody przez nich wyrządzone w trakcie zajęć lub w związku z przebywaniem na terenie siedziby szkoły.

VII. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Szkoła ma prawo skreślenia słuchacza z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań niezgodnych z Regulaminem, np.:

a) na wniosek lektora, jeśli słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do lektorów lub pozostałych słuchaczy;

b) jeżeli słuchacz rażąco narusza porządek szkoły, nietykalność cielesną innego słuchacza, lektora lub pracownika szkoły.

2. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie sal wykładowych, na terenie budynku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wraz ze złożeniem podpisów na formularzu rejestracyjnym słuchacz bądź w przypadku słuchaczy niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 01.09.2023 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych jest Bartosz Groman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Groman Szkoła Języków Obcych „English Academy”, ul. Zielona 32, 95-200 Pabianice, NIP 7311967280, REGON 365134775. Administrator przetwarza również za zgodą rodziców dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia.

II. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się osobiście, listownie, mailowo lub telefonicznie: Szkoła Języków Obcych English Academy ul. Zielona 32, 95-200 Pabianice e-mail: biuro@ea.info.pl tel. 518 967 181

III. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

– realizacji usług edukacyjnych i szkoleniowych prowadzonych przez Szkołę na podstawie art. 6 ust 1 lit.f  RODO;

– związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego, czyli kontaktowaniem się, aby przekazać aktualne informacje o ofertach świadczonych usług przez Szkołę co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO;

– rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych;

– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

IV. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskane zostały w procesie rekrutacji za zgodą osób, których dane dotyczą, lub w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

V. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora od momentu podpisania formularza zgłoszeniowego przez cały okres trwania kursu i do 3 miesięcy po jego zakończeniu, o ile wcześniej nie zostanie wycofana zgoda na ich przetwarzanie. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

VI. Zebrane dane zostaną przekazane do biura księgowego na podstawie umowy powierzenia danych osobowych w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Dane powierzone do biura rachunkowego przechowywane będą na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych.

VII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, ale aby móc prawidłowo realizować usługi edukacyjne, musimy dysponować przynajmniej Państwa imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu.

VIII. Dostęp do Państwa danych w zakresie niezbędnym do realizacji usług edukacyjnych będą mieć jedynie osoby zatrudnione i uprawnione przez Administratora.

IX. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie:

– do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

– do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

– do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych